Συγκριτική Αξιολόγηση Περιφερειών

Η συγκριτική αξιολόγηση περιφερειών αφορά στην παρακολούθηση των επιδόσεων των περιφερειών, στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας, με χρήση επιλεγμένων δεικτών. Το αποτέλεσμα της παρακολούθησης αυτής είναι η δημιουργία ετήσιων εκθέσεων ανάπτυξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στις υπό μελέτη περιφέρειες.

Με βάση τη διεθνή εμπειρία η Ερευνητική Μονάδα URENIO έχει δημιουργήσει 20 συνολικά Δείκτες Καινοτομίας τους οποίους χρησιμοποιεί για τη συγκριτική αξιολόγηση περιφερειών. Οι δείκτες αυτοί ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

 • Δείκτες Παραγωγικού Συστήματος
  1. Πληθυσμός
  2. Κατά κεφαλή ΑΕΠ
  3. Απασχόληση
  4. Ανεργία
  5. Απασχόληση ανά τομέα δραστηριότητας
  6. Απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
  7. Εξαγωγές ανά προϊόν
 • Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού
  1. Πληθυσμός με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  2. Απασχόληση σε υπηρεσίες επιστήμης και τεχνολογίας
  3. Απασχόληση σε υπηρεσίες έντασης γνώσης επιστήμης και τεχνολογίας
  4. Απασχόληση στη μεταποίηση επιστήμης και τεχνολογίας
  5. Προσωπικό Έρευνας και Ανάπτυξης
 • Δείκτες Δημιουργίας Γνώσης
  1. Συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
  2. Δαπάνες επιχειρήσεων για Ε&Α
  3. Δαπάνες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για Ε&&Α
  4. Δαπάνες ερευνητικών κρατικών φορέων για Ε&&Α
  5. Αιτήσεις διπλωματών ευρεσιτεχνίας
 • Δείκτες Ανάπτυξης Καινοτομίας
  1. Νέες επιχειρήσεις ανά κλάδο δραστηριότητας
  2. Καινοτόμες μεταποιητικές επιχειρήσεις
  3. Πωλήσεις από καινοτομίες προϊόντων μεταποιητικών επιχειρήσεων

Η συλλογή των στοιχείων που συνθέτουν τους δείκτες γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της Ερευνητικής Μονάδας URENIO. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν επίσης τα πιο πρόσφατα στατιστικά δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ) και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΣΥΕ).

Οι δείκτες κάθε περιφέρειας συγκρίνονται με τους αντίστοιχους:

 • των υπολοίπων 12 περιφερειών της ελληνικής επικράτειας,
 • της Ελλάδας συνολικά,
 • της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αυτής.

Από τη σύγκριση προκύπτουν, για κάθε δείκτη, σχετικοί πίνακες και διαγραμμάτα.

Με την επεξεργασία των συγκεντρωμένων στοιχείων προκύπτουν επίσης, για την υπό μελέτη περιφέρεια, οι τρεις δείκτες απόδοσης των ευρωπαϊκών περιφερειών όπως αυτοί ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία (ΕΠΑΚ).

 • Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας (ΠΕΣΔΚ) - Regional National Summary Innovation Index (RNSII). Ορίζεται ως ο σχετικός μέσος όρος των δεικτών καινοτομίας μίας περιφέρειας προς το μέσο της χώρας. Όταν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτομική επίδοση της συγκεκριμένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της χώρας.
 • Περιφερειακός Ευρωπαϊκός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας (ΠΕυρΣΔΚ) - Regional European Summary Innovation Index (REUSII). Ορίζεται ως ο σχετικός μέσος όρος των δεικτών καινοτομίας μίας περιφέρειας προς το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Όταν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτομική επίδοση της συγκεκριμένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ.
 • Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας (ΦΠΣΔΚ) - Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII). Προκύπτει ως μέσος όρος των δεικτών ΠΕΣΔΚ και ΠΕυρΣΔΚ.

 

Σχετικά Παραδείγματα

Δείτε τα αποτελέσματα της εφαρμογής της τεχνικής στις παρακάτω Περιφέρειες: