Πληροφορική

Η on-line εφαρμογή της πληροφορικής αξιολογεί τις επιδόσεις επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Οι τομείς που αξιολογούνται είναι:

 • Οικονομικά Αποτελέσματα
 • Ανάπτυξη σχεδιασμός και υλοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών
 • Υποστήριξη - Συντήρηση εγκαταστάσεων, αποτελεσματικότητα λειτουργίας

Η συλογή των στοιχείων στηρίζεται σε ερωτηματολόγιο που έχει αναπτυχθεί ειδικά για επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι ενότητες του ερωτηματολογίου είναι:

 • Γενικά Στοιχεία της Επιχείρησης
 • Οικονομικά Στοιχεία
 • Ανάπτυξη σχεδιασμός και υλοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών
   • Χρηματοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης
   • Ιδέες για την δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών
   • Πολιτική ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών
   • Μέτρηση της απόδοσης από την δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών
  • Ανάπτυξη Λογισμικού
   • Στις περιπτώσεις ανάπτυξης λογισμικού από την εταιρεία σας γίνονται μετρήσεις του ρυθμού ανάπτυξης; (για παράδειγμα ανθρωποώρες ανά ρουτίνες ή γραμμές κώδικα)
   • Παρακολουθείται η ταχύτητα ολοκλήρωσης στην διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού; (για παράδειγμα ρουτίνες ή γραμμές κώδικα στον συνολικό χρόνο ανάπτυξης του λογισμικού)
   • Γίνονται μετρήσεις για προγραμματιστικά λάθη ή ατέλειες; (για παράδειγμα ατέλειες ανά 1000 ρουτίνες ολοκληρωμένου λογισμικού)
   • Γίνονται μετρήσεις για την αποδοτικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού; (προϋπολογισμένο κόστος ανάπτυξης σε σχέση με πραγματικό κόστος)
   • Ποιο είναι το ποσοστό του τζίρου της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης που αφορούσε προϊόντα λογισμικού που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία την τελευταία τριετία;
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων (custom made projects)
   • Ποιο είναι το ποσοστό του τζίρου που αφορούσε νέα έργα
   • Ποιο είναι το ποσοστό του τζίρου που αφορούσε προσθήκες/επεκτάσεις σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις
   • Ποιο είναι το ποσοστό του τζίρου που αφορούσε υπεργολαβίες από τρίτους (%)
   • Διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανάληψη νέων έργων
   • Κατά προσέγγιση ποιο είναι το ποσοστό του χρόνου του συνόλου του προσωπικού που ασχολήθηκε με την προετοιμασία των προσφορών;
   • Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν για την ανάληψη νέων έργων
   • Σύνολο προϋπολογισμού των προσφορών που υποβλήθηκαν
   • Αριθμός προσφορών που έγιναν δεκτες
   • Σύνολο προϋπολογισμού των προσφορών που έγιναν δεκτές
   • Ο σχεδιασμός και η διαχείριση ενός έργου που αναλαμβάνετε
   • Γραπτή ανάλυση των απαιτήσεων ενός έργου
   • Λεπτομερής ανάλυση και σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής των παραδοτέων ενός έργου
   • Διαχείριση διαμόρφωσης και αλλαγών (configuration & change management) στη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου
   • Έλεγχοι και δοκιμές στη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου
   • Η ενσωμάτωση των παραδοτέων του έργου στο σύστημα λειτουργίας του πελάτη
   • Ποσοστό με βάση τον προϋπολογισμό των έργων της τελευταίας τριετίας που ολοκληρώθηκαν μέσα στα χρονικά όρια των υπογεγραμμένων συμβάσεων
   • Ποσοστό με βάση τον προϋπολογισμό των έργων της τελευταίας τριετίας που ολοκληρώθηκαν με καθυστέρηση άνω του 50% στα χρονικά όρια των υπογεγραμμένων συμβάσεων
   • Ποσοστό με βάση τον προϋπολογισμό των έργων της τελευταίας τριετίας που ολοκληρώθηκαν μέσα στα όρια του προϋπολογισμένου κόστους
   • Ποσοστό με βάση τον προϋπολογισμό των έργων της τελευταίας τριετίας που ολοκληρώθηκαν με υπέρβαση άνω του 50% επί του προϋπολογισμένου κόστους
   • Ποσοστό με βάση τον αριθμό των έργων που χρειάστηκαν συμπληρωματικές εργασίες λόγω αστοχίας στην αρχική υλοποίηση. (%)
 • Υποστήριξη-Συντήρηση εγκαταστάσεων, Αποτελεσματικότητα λειτουργίας
  • Υποστήριξη-Συντήρηση εγκαταστάσεων
   • Σύνολο προσωπικού που ασχολείται με την συντήρηση/υποστήριξη της εγκατεστημένης βάσης (%)
   • Ποσοστό του τζίρου που προήλθε από παροχή υπηρεσιών υποστήριξης/συντήρησης στην εγκατεστημένη βάση
   • Ποσοστό παρεχόμενων ανθρωποωρών για παροχή τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με υπογεγραμμένα συμβόλαια ετήσιας τεχνικής υποστήριξης
   • Ποσοστό παρεχόμενων ανθρωποωρών για παροχή βοήθειας και τεχνικών συμβουλών στην χρήση μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη
   • Ποσοστό παρεχόμενων ανθρωποωρών για διόρθωση προβλημάτων μετά από αίτημα του πελάτη
   • Ποσοστό παρεχόμενων ανθρωποωρών για βελτίωση των ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών
   • Ποσοστό παρεχόμενων ανθρωποωρών για άλλη μορφή υπηρεσίας
   • Ποσοστό των εσόδων από παροχή τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με υπογεγραμμένα συμβόλαια ετήσιας τεχνικής υποστήριξης
   • Ποσοστό των εσόδων από παροχή βοήθειας και τεχνικών συμβουλών στην χρήση μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη
   • Ποσοστό των εσόδων από διόρθωση προβλημάτων μετά από αίτημα του πελάτη
   • Ποσοστό των εσόδων από βελτίωση των ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών
   • Ποσοστό των εσόδων από άλλη μορφή υπηρεσίας
  • Αποτελεσματικότητα λειτουργίας
   • Ικανοποίηση πελατών
   • Οι οικονομικοί στόχοι της εταιρείας
   • Κατά τα τρία τελευταία έτη η σχετική θέση της εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού

Η εφαρμογή λειτουργεί σε δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) ενώ για τη χρήση της απαιτείται η κατάλληλη πιστοποίηση.

Η λειτουργία της εφαρμογής είναι παρόμοια με αυτή της μεταποίησης. (Δείτε σχετικό demo).


Οι εφαρμογές

 1. Εφαρμογή Γενικής Χρήσης
 2. Μεταποίηση
 3. Τουρισμός
 4. Πληροφορική

Συλλογή Στοιχείων

Η συλλογη των στοιχείων, από την επιχείρηση, γίνεται με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου