Προφίλ

Το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking είναι μία δομή της Ερευνητικής Μονάδας URENIO που στοχεύει στην διάδοση της τεχνικής της Συγκριτικής Αξιολόγησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το Κέντρο παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης σε περιφέρειες όπου παρακολουθεί τις επιδόσεις τους, στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας, σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες.

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού κόμβου E-learning για συγκριτική αξιολόγηση

Έχει αναπτυχθεί ένας ηλεκτρονικός κόμβος για την ενημέρωση της τεχνικής Benchmarking. Το ηλεκτρονικό μάθημα απευθύνεται σε στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους το σύγχρονο αυτό εργαλείο καινοτομίας. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρουσιάζει το εργαλείο και τον τρόπο εφαρμογής του σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε απλή γλώσσα και ευχάριστο ύφος. Δείτε το μάθημα »

Ανάπτυξη εξειδικευμένων ενοτήτων/modules

Το ειδικό ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει εξειδικευμένα modules για συγκεκριμένους κλάδους του ιδιωτικού τομέα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και θα ήθελαν να συγκριθούν με επιχειρήσεις του κλάδου τους. Τα ερωτηματολόγια και οι δείκτες διαμορφώνονται κατάλληλα έτσι ώστε να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες των κλάδων. Δείτε σχετικά παραδείγματα »

Μέτρηση Καινοτομίας σε Περιφέρειες

Το Κέντρο παρακολουθεί τις επιδόσεις των περιφερειών, στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας, με χρήση επιλεγμένων δεικτών. Το αποτέλεσμα της παρακολούθησης αυτής είναι η δημιουργία ετήσιων εκθέσεων ανάπτυξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στις υπό μελέτη περιφέρειες. Περισσότερα »

Πρόσφατα Έργα

To Ελληνικό Κέντρο Benchmarking αξιοποιεί την πολύ μεγάλη εμπειρία της Ερευνητικής Μονάδας URENIO στον τομέα της Συγκριτικής Αξιολόγησης επιχειρήσεων και περιφερειών. Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω έργα:

Πρόγραμμα: INNOREGIO (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Recite II 1999-2002)

Εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρηματικής απόδοσης
Στα πλαίσια του προγράμματος έγιναν σεμινάρια για την παρουσίαση της τεχνικής της συγκριτικής αξιολόγησης σε 400 επιχειρήσεις και οργανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας. Αναπτύχθηκε η αρχική on-line εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης. Έγιναν τεχνοδιαγνώσεις, με επιτόπου επίσκεψη σε επιχειρήσεις, για την διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για τις μεθόδους και τεχνικές καινοτομίας. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις τεχνοδιαγνώσεις καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων της εφαρμογής. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν αναφορές συγκριτικής αξιολόγησης για 300 περίπου επιχειρήσεις.

Πρόγραμμα: Καινοτόμα Εγχειρήματα στη Θεσσαλία-INVENT (Innovative Actions under ERDF 2000-2006)

Πιστοποίηση Συμβούλων Benchmarking στη Θεσσαλία
Διοργανώθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις όπου συμμετείχαν στελέχη Επιχειρήσεων, Επιμελητηρίων, Αναπτυξιακών και ερευνητικών οργανισμών, και σύμβουλοι επιχειρήσεων που έχουν έδρα την γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την πιστοποίηση συμβούλων συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων (Benchmarking Qualified Consultants-BQC). Πιστοποιήθηκαν 40 σύμβουλοι συγκριτικής αξιολόγησης, οι οποίοι θα μπορούν για λογαριασμό των επιχειρήσεων να υλοποιούν εφαρμογές Benchmarking στις επιχειρήσεις.

Αναφορές Benchmarking Επιχειρήσεων
Ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων της εφαρμογής Benchmarking με 52 επιχειρήσεις έγινε από τους πιστοποιημένους συμβούλους. Τα στοιχεία συλλέχτηκαν μετά από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από στελέχη της επιχείρησης με την επίβλεψη των συμβούλων (BQC), μέσο προσωπικών επαφών και επισκέψεων με τα κύρια στελέχη της επιχείρησης. Τα στοιχεία καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων και μετά από επικύρωση των στοιχείων παράχθηκαν οι αναφορές (Benchmarking reports) για κάθε επιχείρηση από την Ερευνητική Μονάδα Urenio. Επιλέχτηκαν οι κυριότεροι κλάδοι της περιφέρειας όπως Κλωστοϋφαντουργίες/ Έτοιμο Ένδυμα, Τρόφιμα/ Ποτά, Μεταλλουργικές, Ξύλο/ Έπιπλο, Κατασκευαστικές, και Λοιποί Κλάδοι (επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στους παραπάνω κλάδους αλλά σημαντικές για την συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων της περιφέρειας).

Μέτρηση καινοτομίας
Συγκεντρώθηκαν στοιχεία με βάσει τα οποία δημιουργήθηκαν δείκτες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ετήσιων εκθέσεων ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια που αφορούν τα έτη 2002 και 2003.

Πρόγραμμα: Knowledge Clusters στη Δυτική Μακεδονία (Innovative Actions under ERDF 2000-2006)

Νέα Ψηφιακή Εφαρμογή συγκριτικής Αξιολόγησης στον κλάδο της Μεταποίησης
Η νέα ψηφιακή εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης υλοποιήθηκε με βάση της ανάλυσης της παρούσας κατάστασης στην τεχνική της Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό στον χώρο της μεταποίησης, όπου συγκεντρώνεται και το ενδιαφέρον του προγράμματος. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης ήταν η αναδιαμόρφωση και επανασχεδίαση της εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης που ανάπτυξη η ερευνητική μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας τον Νοέμβριο του 2001. Η εφαρμογή είναι βασισμένη στο διαδίκτυο (Web based) και αξιοποιεί τις δυνατότητες της σχεσιακής βάσης δεδομένων (SQL Server) για τη βέλτιστη σύγκριση και δημιουργίας των σχετικών αναφορών συγκριτικής αξιολόγησης.

Πιστοποίηση Συμβούλων Benchmarking στην Δυτική Μακεδονία
Στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος "Knowledge Clusters στη Δυτική Μακεδονία" , διοργανώθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις που συμμετείχαν στελέχη Επιχειρήσεων, Επιμελητηρίων, Αναπτυξιακών και ερευνητικών οργανισμών, και σύμβουλοι επιχειρήσεων που έχουν έδρα την γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την πιστοποίηση συμβούλων συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων (Benchmarking Qualified Consultants-BQC). Πιστοποιήθηκαν 65 σύμβουλοι στην νέα εφαρμογή , με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ικανό αριθμό τοπικών πιστοποιημένων συμβούλων στην περιφέρεια για την υλοποίηση των εφαρμογών στης επιχειρήσεις της περιοχής.

Πρόγραμμα: Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά-3I (Innovative Actions under ERDF 2000-2006)

Κατασκευή Νέου Module για Τουριστικές Επιχειρήσεις
Το νέο Module για τουριστικές επιχειρήσεις βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης που αφορούσε την ανάλυση των εφαρμογών Benchmarking του τουριστικού κλάδου και στην έρευνα του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα. Η συμμετοχή στην δημιουργία του ερωτηματολογίου και στην επιλογή και διαμόρφωση των δεικτών αξιολόγησης των εμπειρογνώμων του κλάδου συνέβαλε στην κατασκευή ενός ολοκληρωμένου module για τουριστικές επιχειρήσεις που να προσεγγίζει τις σημερινές απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και να αγγίζει την πραγματικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Η μορφοποίηση της αναφοράς benchmarking περιέχει γραφήματα που καταγράφουν την ποσοστιαία κατάταξη και την δυνατότητα βελτίωσης της επιχείρησης στο δείγμα σε όλους τους επιλεγμένους δείκτες (90 στο σύνολο) που έχουν επεξεργαστεί και αναπτυχθεί στην εφαρμογή δίνοντας και την επεξήγηση του κάθε δείκτη.

Πρόγραμμα: Καινοτομία για Αιεφόρο Τουρισμό και Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο - ΙΣΤΟΣ (Innovative Actions under ERDF 2000-2006)

Κατασκευή Νέου Module για Τουριστικούς Οικισμούς
Το νέο module για τουριστικούς οικισμούς θα δημιουργηθεί με βάση την ανάλυση παρόμοιων εφαρμογών Benchmarking σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην έρευνα του αντικειμένου στην Ελλάδα. Επιπλέον, στη δημιουργία του ερωτηματολογίου και στην επιλογή και διαμόρφωση των δεικτών αξιολόγησης, θα συμβάλουν εμπειρογνώμονες σχετικοί με το αντικείμενο.


Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Benchmarking
Πανεπιστημιακή Θυρίδα 491
54124 Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
Τηλ: +30 2310995581, 2310991954
Fax: +30 2310995583