Η τεχνική της Συγκριτικής Αξιολόγησης

Benchmarking είναι η συγκριτική αξιολόγηση των τεχνολογιών, των διαδικασιών παραγωγής, και των προϊόντων ενός οργανισμού σε σχέση με τους καλύτερους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς στο αντίστοιχο πεδίο.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη βοήθεια επιλεγμένων δεικτών και αξιολογεί τις επιδόσεις στους τομείς:

 1. των χρηματο-οικονομικών
 2. της διοίκησης και διαχείρισης πόρων και προσωπικού
 3. της στρατηγικής
 4. της έρευνας και ανάπτυξης
 5. της τεχνολογίας παραγωγής
 6. των προϊόντων και του μάρκετινγκ
 7. της ποιότητας και ικανοποίησης των πελατών
 8. της αποθήκης
 9. της αλυσίδας των προμηθειών

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα του Benchmarking είναι αφενός η κατανόηση των αδυναμιών κάθε επιχείρησης / οργανισμού και αφετέρου η ακριβής-ποσοτική επισήμανση των ορίων βελτίωσής της. Το Benchmarking προετοιμάζει επίσης το δρόμο για να εφαρμοσθούν άλλες μέθοδοι ανάπτυξης της καινοτομίας, όπως δημιουργικότητα, τεχνολογικές κλινικές, ανασχεδιασμός διαδικασιών παραγωγής (BPR), διαχείριση αλυσίδων παραγωγής, ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.α.

Διαδικασία

Η συνολική διαδικασία περιλαμβάνει 5 βήματα:
 1. Καταγραφή δεδομένων από την επιχείρηση / οργανισμό.
 2. Εισαγωγή των δεδομένων στη βάση των καλύτερων πρακτικών από αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς φορείς και παραγωγή των διαγραμμάτων αξιολόγησης.
 3. Συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα και διαγράμματα της βάσης των δεδομένων.
 4. Συζήτηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την επιχείρηση / οργανισμό και με εμπειρογνώμονες για την διερεύνηση νέων λύσεων.
 5. Προτάσεις για βελτίωση και εφαρμογή μεθόδων καινοτομίας.

Η διαδικασία της Συγκριτικής Αξιολόγησης

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα και απαιτούνται 5-10 ανθρωποημέρες εργασίας, ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού που αξιολογείται και τα επιμέρους πεδία της αξιολόγησης.